Minimální preventivní program v.2013

Minimální preventivní program

1. Základní údaje o škole

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Luděk Svoboda

Telefon na ředitele

353 393 243

E-mail na ředitele

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jméno školního metodika prevence

Mgr. Michaela Smyslová

Telefon

353 393 243

E-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Specializační studium

 

Studuje

 

Realizátor vzdělávání

PPP Praha 10

 

Jméno výchovného poradce

Mgr. Monika Volemanova

Telefon

353 393 243

E-mail

poradkyne@zszlutice.cz

Specializační studium

Ano

 

 

Realizátor vzdělávání

 

 

Jméno školního psychologa

 

Telefon

 

E-mail

 

 

 

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ - I stupeň

7

145

 

ZŠ - II.stupeň

  6

136

 

ZŠ praktická

2

16

 

Celkem pedagogů na škole*

 

297

25

* Jedná se o celkový počet pedagogů na naší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).

2. Stručná analýza situace

Naše škola se nachází ve městě Žlutice. V současné době ji navštěvují žáci 1. stupně a 2. stupně, dále žáci speciálních tříd. Celkový počet žáků je 297 dětí.

Naše škola je připravena poskytnout odbornou péči žákům se specifickými poruchami učení,  žákům s rizikovým chováním i žákům nadaným. Ve výuce jsou uplatňovány různé metody vyučování (frontální, skupinové, individuální). Žákům je nabízeno velké množství volnočasových aktivit v podobě nepovinných předmětů a zájmových útvarů.

3. Cíle Minimálního preventivního programu

Cíle MPP jsou především v:

 • poskytování informací všem výše zmíněným skupinám o problematice prevence sociálně patologických jevů a nabízení veškerých možností, jak je plně je zapojit do vlastní realizace,
 • výchově ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za životní prostředí,
 • vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilného, xenofobního a diskriminačního chování,
 • rozvoji a podpoře sociálních kompetencí, posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům,
 • minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů,
 • vytváření nestresujícího prostředí pro přijetí jakéhokoliv žáka,
 • vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech žáků do školních i mimoškolních aktivit,
 • seznamování žáků s tématy antidiskriminace,
 • nabízení účasti všem žákům na školních i mimoškolních aktivitách,
 • nabízení možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc.


1. Krátkodobé cíle

Spočívají ve zmapování potřeb primární prevence a ve vlastní realizaci specifické i nespecifické primární prevence (viz výše) a v pokračování budování vztahů mezi jednotlivými žáky.

2. Střednědobé cíle

Zahrnují především snahu o větší zapojení rodičů do dění školy, tvorbu vlastních projektů.

3 . Dlouhodobé cíle

Patří mezi ně především výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

Cílové skupiny

-  jsou jimi všichni žáci ZŠ,
-  zvláště je třeba se zaměřit na:
-  děti se zdravotními problémy,
-  žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
- žáky, kteří rizikové chování vykazují,
- na děti s odlišnou etnickou příslušností, než je ta většinová, u nichž je  podstatná integrace do většiny

Zásady prevence spočívají v

-   v individuální práci s každou třídou,
-  aktivním zapojení třídního učitele,
-  kvalitně zpracovaném školním řádu

Formy prevence jsou:

- úzká spolupráce mezi rodiči, žáky a školou,
- poradenská činnost,
- odhalování specifických poruch učení a chování a následné náprava,
- vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu,
- vyhranění negativního vztahu k návykovým látkám,
- široká nabídka školních i mimoškolních aktivit.

Realizace MPP

- Preventivní strategie v jednotlivých ročnících je obsažena v ŠVP.

- Všichni pracovníci školy se budou snažit, aby u žáků docházelo k postupnému zvyšování sociálních kompetencí, a budou podporovat rozvoj jejich komunikačních dovedností.

- Škola se bude snažit o vytvoření pozitivního sociálního klimatu, prostoru pro smysluplné využití volného času dětí, o jejich výchovu k zodpovědnosti za své zdraví a zdravý životní styl a snížení výskytu rizikových projevů v chování žáků nabídkou volnočasových aktivit - výukou nepovinných předmětů a zájmových útvarů: sportovní hry, voleybal,  dramatická výchova, sborový zpěv, ,AJ s rodilým mluvčím, aerobik, florbal, míčové hry aj.
Ve školním roce budou po zkušenostech z minulých let zorganizovány projektové dny: Den zdraví, Den ..., Den volitelných předmětů, Tradice,zvyky, obyčeje, Sportovní den, Karaoke

- Žáci vybraných ročníků zúčastní týdenního pobytu v přírodě „Dokážu to“

- Žáci vyšších ročníků budou zpracovávat v rámci „Výchovy ke zdraví“ projekt s tematikou zdravého životního stylu. V průběhu celého roku budou žákům nabízeny další aktivity dle aktuálních potřeb a nabídek institucí, se kterými spolupracujeme.

- Škola je dohodnuta na spolupráci s Policií ČR, jejíž pracovníci budou docházet do školy, monitorovat v ní situaci a pořádat besedy s žáky.

- Školní řád je rovněž vnímán jako nástroj prevence.

- Učitelé budou v jednotlivých předmětech své žáky vést k samostatnosti, toleranci a zodpovědnosti. Budou je učit spolupráci a vhodné komunikaci.

- Všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy jsou seznámeni s pravidly první pomoci, v průběhu školního roku jsou pro ně zajišťovány vzdělávací akce. Lékárnička je umístěna ve sborovně.

- Problematika různých rizikových projevů chování a reakce na ně bude průběžně zařazována především na třídnické hodiny a do hodin předmětů VKO (výchova k občanství), VKZ (výchova ke zdraví),  Př (přírodověda i přírodopis), prvouka, CH (chemie),  VV (výtvarná výchova), TV (tělesná výchova) ČSP (člověk a svět práce) a příbuzných předmětů.

- Škola bude využívat programů pro boj s šikanou a dalšími rizikovými jevy.

- Z každé třídy 2.stupně jsou vybraní žáci zainteresováni do projektu „Žákovský parlament“.    Jsou tak vedeni ke spolupráci a zodpovědnosti, učí se prosazovat své zájmy a zájmy blízkých.

Rámcový časový harmonogram:

září:
Putování školou (1. ročníky)
Karlovarsko (3.ročníky)
Den zdraví (projektový den pro 2.stupeň)

říjen:
Bezpečně do školy (1.-2.ročníky)
Bezpečně na kole (3.-5. ročníky)
EKO Černošín (6. ročník)
Burza škol „Ostrov“

listopad:
Dramatizace knihy „Memento“ (8.-9.ročníky)
Úřad práce Karlovy Vary (9. ročníky)
Vystoupení pro DPS (pěvecký sbor)

prosinec:
Mikuláš pro 1.stupeň (9. ročníky)
Vánoční akademie (1.stupeň)
Rozsvěcení vánočního stromu

leden:
Výchovný koncert ZUŠ (1.-9. ročníky)

únor:
Masopust (1stupeň)
Praha – Muzeum hudby a B.Smetany (9.ročník)
projektový den „Den ...“ (2.stupeň)
Lyžařský výcvik (7.ročníky)
Recitační přehlídka (celoškolní)

březen:
Vladař a okolí Žlutic (4. ročník)
Letiště Ruzyně (7.ročník)

duben:
Muzeum Žlutice (3.ročník)
Dokážu to (3. a 5.ročník)
Den Země (2.stupeň)
Den zdraví „Aby tělo nebolelo“ (1.stupeň)

květen:
Žlutice (1.ročníky)
Hrad v okolí (Loket,...) (4.ročník)
Den volitelných předmětů (2.stupeň)
Zájezd do Anglie (zájemci z 2.stupně)
Exkurze geologická (9.ročník)

červen:
Den dětí (1.stupeň)
Karlovy Vary – město (4.ročník)
Sportovní den (1.-9. ročník)
Karaoke (celoškolní)
Žlutická pouť

Akce bez termínu:
Divadlo  - Žlutice (1.stupeň)
Divadlo (1.stupeň)
Okolí Žlutic (2.ročník)
Divadlo (7.,8.,9. ročník)
Hvězdárna (5.ročník)
ZOO + Botanická zahrada Praha (7.ročník)
Praha – historické centrum (8.ročník)
Přírodovědně-poznávací den (2.stupeň)
Pohádková hudba, muzikál (celoškolní)
Muzeum loutek v Plzni (1.stupeň)

Preventivní strategie na prvním stupni:

 • V rámci předmětů „ČLOVĚK A JEHO SVĚT“ a „ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE“
 • zdraví (kouření, alkoholismus, návykové látky, environmentální výchova),
 • mezilidské vztahy (společná tvorba pravidel soužití mezi žáky a učiteli, nácvik řešení problémů, komunikace a diskuze, všímání si jednotlivých odlišností mezi žáky a jejich kladné přijímání, přijímání, uvědomování si vlastní osobnosti),
 • dopravní výchova

 

Preventivní strategie na druhém stupni:

 • V rámci předmětů „VÝCHOVA K OBČANSTVÍ“ „ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE“ „VÝCHOVA KE ZDRAVÍ“
 • zdraví (zdravý životní styl, stres, zvládání náročných situací, závislost, kouření a alkohol)
 • mezilidské vztahy (vzájemné poznávání jedinců v nově utvořených kolektivech, následná tvorba pravidel a bezpečného prostředí, vhodné chování a komunikace, rozvoj schopnosti komunikovat a diskutovat, partnerství a sexualita, posílení osobnosti, rasismus, antidiskriminace)
 • právo

Metody hodnocení efektivity jednotlivých programů

Žáci se budou moci k jednotlivým programům vyjádřit v dotaznících nebo ústně. Shrnutí a následné reflexe proběhnou v běžných vyučovacích hodinách a na hodinách třídnických. Žáci mohou své připomínky rovněž sdělit svým zástupcům v žákovském parlamentu,nebo umístit je do schránky důvěry.
Minimální preventivní program se v každém pololetí bude vyhodnocovat na pedagogické radě, celkové zhodnocení proběhne na konci školního roku.

Úkoly jednotlivých pracovníků školy, zapojení žáků a zaměstnanců do MPP

Ředitel školy - má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu, sleduje jeho efektivitu, v případě potřeby svolává výchovné komise.

Výchovná poradkyně – poskytuje poradenství při řešení školního neúspěchu, výukových problémů, volbě povolání a dalšího vzdělávání žáků, spolu s třídními učiteli a asistenty se podílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a připravuje podmínky pro integraci jednotlivých žáků, navrhuje řediteli školy svolávání výchovných komisí, konzultuje problémy s odbornými pracovišti (SPC, PPP).

Školní metodička prevence - koordinuje přípravy a realizace programů,      komunikuje s žáky, rodiči, ostatními pracovníky školy (především s třídními učiteli), odkazuje na další odborníky, monitoruje žáky v riziku a s poruchou chování a emocí, zaměřuje se na zachycování varovných signálů souvisejících s problematikou rizikových projevů chování, účastní se výchovných komisí, spolupracuje s organizacemi v oblasti primární prevence, dokumentuje průběh a hodnotí realizaci preventivní strategie.

Pedagogický sbor - jednotliví učitelé začleňují preventivní témata do výuky     jednotlivých předmětů (viz ŠVP), jednotlivé problémy a nejasnosti z oblasti     prevence rizikových projevů chování konzultují s metodičkou prevence, výchovnou     poradkyní a vedením školy.

Třídní učitelé – hrají stěžejní úlohu při naplňování MPP, mapují vztahy ve své     třídě, vhodnými aktivitami navozují zdravé prostředí v kolektivu, konzultují a     úzce spolupracují s metodičkou prevence, výchovnou poradkyní, vedením,     ostatními pracovníky školy a rodiči, seznámí žáky s MPP, podílí se na léčbě vztahů     v kolektivech, ve kterých se vyskytla šikana, důsledně postihují (navrhují postihy)     v případě porušení školního řádu, komunikují s rodiči nejen prostřednictvím     třídních schůzek.

Žáci - participují se na přípravě a realizaci programu, jsou seznámeni s MPP, vědí,     kde hledat pomoc, na koho se obrátit.

Spolupráce s institucemi

 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Policie ČR
 • Asistenti prevence kriminality města Žlutice
 • Úřad práce
 • Okresní metodik prevence
 • OSPOD

Spolupráce s rodiči

 • Škola bude spolupracovat s rodiči v oblasti zdravého životního stylu dětí a v oblasti prevence. Tato problematika bude pravidelně zařazována také na program třídních schůzek s rodiči. Rodičům zde budou nabízeny propagační materiály týkající se především oblasti drogové prevence a šikany, bude jim sdělen postup školy v případě problémů žáků s drogami. Rovněž zde budou seznámeni s MPP, který je součástí ŠVP, a školním řádem.
 • Rodiče budou informováni prostřednictvím webových stránek, školské rady, školního časopisu „Kaňka“ a na třídních schůzkách. Důležité informace se dozvědí i v žákovských knížkách. Školní řád je na webových stránkách školy a rodiče tuto informaci stvrdili svým podpisem.
 • Rodiče mohou využívat konzultací metodičky prevence a výchovné poradkyně. Po předcházející domluvě je možná schůzka s kterýmkoliv z pedagogických pracovníků naší školy.
 • Výchovná opatření jsou rodičům sdělována písemně.


Kontaktní místo ve škole a informační nástěnka, další aktivity:

 1. Schránka důvěry – je umístěna na druhém patře. Žáci do ní mohou vhazovat nejrůznější dotazy a svěřit se se svými problémy. Svá trápení mohou sdělovat i anonymně.
 2. Informační nástěnky pro žáky a rodiče (v prvním patře u učebny Fy/Ch), pro pracovníky školy (ve sborovně) – žáci, jejich rodiče i pracovníci školy zde naleznou veškeré potřebné informace a kontakty z oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 3. Žákovský parlament– žáci každé třídy si volí své zástupce.
 4. Preventivní tým – metodička prevence, výchovná poradkyně  spolu s vedením školy úzce spolupracují při řešení výskytu šikany, individuálně doporučují další postupy.

Síť organizací a služeb poskytujících odbornou pomoc, internetové odkazy a poradny

Centrum primární prevence - drogy
+420 353 565 335Čankovská 7, 36001 Karlovy Vary

K - Centrum pro drogově závislé
+420 353 222 742Krále Jiřího 38, 36001 Karlovy Vary

Linka bezpečí dětí a mládeže
800 155 555

Linka důvěry
+420 353 588 080 Karlovy Vary

Národní linka prevence AIDS
+420 800 144 444

o.s. Útočiště
+420 352 667 227Brněnská 486, 356 01 Sokolov

Protialkoholní a protitoxikomanická poradna - Strnadová Jana
+420 353 230 879Myslbekova 4 ,  36001 Karlovy Vary

Internetové odkazy a poradny:

www.adiktologie.cz
www.atlinka.cz (anonymní linka pomoci)
www.bkb.cz (znásilnění, pohlavní zneužívání, domácí násilí, oběti a svědci trestných činů, přepadení)
www.dds.winet.cz (děti, volný čas, drogy)
www.detskaprava.cz
www.donalinka.cz (pomoc osobám ohroženým domácím násilím)
www.drogovaporadna.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.modralinka.cz
www.nasedite.cz
www.odrogách.cz
www.koordona.cz (koalice neziskových organizací proti domácímu násilí)
www.plbohnice.cz/nespor (závislosti)
www.podaneruce.cz
www.poradenskecentrum.cz
www.prestantekourit.cz
www.sikana.cz
www.spondea.cz (krizové centrum)

Ve Žluticích 25.9.2013

Mgr.Michaela Smyslová, metodik školní prevence

Attachments:
Access this URL (http://dokumenty.zszlutice.cz/MPrevence-min_program_2013.pdf)Minimální preventivní program v.2013[od 25.9.2013]138 kB

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Dokumenty Metodik prevence Program prevence Minimální preventivní program v.2013