Školní program proti šikanování v.2013

Školní program proti šikanování

I. Cíl programu

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování.

Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli, a to zejména:

 • podpora solidarity a tolerance
 • podpora vědomí sounáležitosti
 • vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
 • rozvoj spolupráce mezi dětmi a jejich vzájemného respektu
 • rozvíjení jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince

II. Odpovědnost školy:

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) má škola jednoznačnou odpovědnost za žáky, je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.

Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále jen trestných činů)

 • vydírání (§ 235),
 • omezování osobní svobody (§ 213),
 • útisku (§ 237),
 • ublížení na zdraví (§ 221-224),
 • loupeže (§ 234),
 • násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště § 197a),
 • poškozování cizí věci (§ 257),
 • znásilnění (§ 241),
 • kuplířství (§ 204) apod.


      Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu (§168, 167 trestního zákona).

Odpovědnost za plnění programu

 • na tvorbě i realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci
 • koordinace programu je v kompetenci ŠM
 • za realizaci a hodnocení je odpovědný ředitel školy

1. Metodik prevence

Metodik prevence vytváří Program proti šikanování, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje se specializovanými institucemi a organizacemi, zejména s metodikem prevence v PPP. Předává informace týkající se diagnostiky a řešení šikany. Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování.

2. Výchovný poradce

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s metodikem prevence, v případě odhalení šikanování navrhuje opatření, svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s  rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC,PPP.

3. Pedagogové

Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Třídní učitelé se podílí  na odhalování šikany a vyšetřování počáteční šikany. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům ovlivňují chování žáků.

4. Ředitel školy

Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod. Je odpovědný za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51součástí Minimálního preventivního programu školy.

Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Zajistí dozor především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet.   Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování.

III. Krizový plán

V případě, že k šikanování ve škole dojde, jsou rozpracovány dva typy scénářů:

1. První zahrnuje situace, kdy škola zvládne situaci řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování.

2. Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti.

III.1. Postup vyšetřování v případě, že jde o počáteční stádia šikanování

– škola vyřeší situaci vlastními silami

a) Pedagogický pracovník, který má podezření na šikanování, bude postupovat podle následujících pravidel:

1. Konfrontuje svá pozorování s dalšími kolegy.

2. Co nejdříve oznámí své podezření vedení školy, výchovnému poradci, ŠMP a konzultuje další postup.

3. V soukromí vyslechne spolu s ŠMP více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontuje svědky mezi sebou.

Zaměří se hlavně na následující otázky:

- Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je?
- Kdo je agresorem, kolik agresorů je? Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem?
- Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem?
- K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?
- Jak dlouho šikana trvá?

4. Ve spolupráci se ŠMP se spojí s rodiči případné oběti, konzultuje s nimi výskyt nepřímých znaků šikany. Požádá je o pomoc a spolupráci.

5. Vyslechne spolu se ŠMP oběť – citlivě, diskrétně, zaručí bezpečí a důvěrnost informací. Upozorní, že nebude problém řešit před celou třídou!

6. Zajistí ochranu oběti šikany.

7. Vyslechne se ŠMP agresory, případně konfrontuje agresory mezi sebou. Snaží se najít nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování.

8. Požádá vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, TU, ŠMP), která na základě shromážděných informací posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závažnosti, navrhne další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku.

9. Seznámí rodiče agresora (pokud je nezletilý) se situací, sdělí jim navrhovaná opatření a požádá je o spolupráci. Pokud odmítají, zváží oznámení na Policii ČR a orgánům sociálně právní ochrany dítěte.

10. Seznámí rodiče oběti se situací, domluví se na opatřeních k nápravě vzniklé situace.

11. Vysvětlí nebezpečí a důsledky šikany ve třídě, oznámí potrestání viníků. Třídu nadále pozorně sleduje a konzultuje postup se ŠMP.

b) V případě, že šikanování oznámí rodiče, pracuje TU nebo ŠMP obdobně podle výše uvedených pravidel. Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, ŠMP, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací.

III.2. Postup vyšetřování v případě, že jde o projev pokročilé a nestandardní šikany.

škola požádá o pomoc odborníky zvenku
 

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Dále  oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky,  zahájí ředitel školy spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.
Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy s dalšími institucemi a orgány.

Zejména:
1. v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče,    speciálně pedagogickými centry;

2. v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie;

3. v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence;

4. případně s nestátními neziskovými organizecemi specializujícími se na prevenci a řešení šikany.

IV. Následná výchovná opatření

1. Dále pracovat s agresorem

-  jeho náhled na vlastní chování
-  motivy jednání
-  rodinné prostředí
- v případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů

 2. Potrestání agresorů:

- napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy (podle míry a závažnosti provinění) – stanoveno školním řádem
- snížení známky z chování – stanoveno školním řádem

3. Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s těmi, kteří přihlíželi, ale nezasáhli.

 4. V mimořádných případech lze užít další opatření:

-  ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče
- ředitel školy doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu
- ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu

V. Aktivity školy v prevenci proti šikaně

- projekty zaměřené na prevenci nežádoucích jevů
- prostřednictvím školních „podporovatelů“
- prostřednictvím práce třídních vyučujících s kolektivy tříd (třídnické hodiny, třídnicky schůzky s rodiči)
- prostřednictvím školní výuky ve všech předmětech – výsadní postavení mají hodiny Výchovy ke zdraví a občanské výchovy
- prostřednictvím projektových dnů
- prostřednictvím tématických besed
- nabídka  zájmových kroužků

 Ve všech těchto aktivitách je u žáků podporována solidarita a tolerance, rozvoj pozitivních mezilidských vztahů, vzájemný respekt, dodržování zásad slušného chování, důraz na právní odpovědnosti jedince, uplatňování pomoci a spolupráce mezi žáky a jsou vytvářeny podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit.

Prevence ve třídnických hodinách

Třídní učitelé se zaměřují na činnosti posilující budování pozitivních vztahů mezi žáky navzájem a mezi učiteli a žáky,např.  třídní výlety, exkurze, společné zapojování se do školních akcí (karaoke, sportovní soutěže, Mikulášská nadílka, masopust...atd.)

Prevence ve výuce

Všichni učitelé vnímají nutnost vytvoření bezpečného prostředí. Podle možnosti svého předmětu zařazují prvky o bezpečném chování, rozvoj pozitivních vztahů do svých předmětů.

- umožňují rozvoj vzájemné spolupráce
- umožňují práci žáků ve skupinách, v komunikujícím kruhu
- snaží se vyhýbat technikám a metodám, které vytvářejí napětí mezi žáky – např. ironizování, zesměšňování, nenaplněné hrozby (když nepřestaneš vyrušovat, dám ti poznámku apod.), vytváření stresového prostředí, nehlášené písemné práce apod.
- pilířem prevence jsou především výchova ke zdraví, výchova k občanství, tělesná výchova, výtvarná výchova, český jazyk, dějepis atd.

Prevence ve školním životě mimo vyučovací hodiny

- jedná se o prevenci během přestávek:
- zvýšené a důsledné dozory na rizikových místech (záchody, chodby, šatny..)
- posílené dozory na mimoškolních akcích

 

Program nabývá účinností 2.9.2013

Vypracovala: Mgr. Michaela Smyslová, metodik minimální prevence

Ředitel školy: Mgr. Luděk Svoboda

Attachments:
Access this URL (http://dokumenty.zszlutice.cz/MPrevencee-sikana_2013.pdf)Školní program proti šikanování v.2013[(od 2.9.2013)]270 kB

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma Dokumenty Metodik prevence Program prevence Školní program proti šikanování v.2013