Volby do školské rady

Volební komise pro volby do školské rady svolává na 8. října shromáždění oprávněných osob. Volby do školské rady se uskuteční 4. listopadu 2015 od 7.45 do 17 hodin. Volí se v knihovně školy tajným hlasováním. Volič má povinnost prokázat svoji totožnost, pokud není členům volební komise osobně znám.

Návrhy kandidátů z řad oprávněných osob (rodiče) a z řad pedagogů lze podávat do 19. října 2015 písemnou formou.

Nominace kandidátů:

  1. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát.

  2. Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,

  2. u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,

  3. u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,

  4. podpis navrhovatele.

  1. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.


    Nejpozději 22. října volební komise zveřejní návrhy kandidátů na webu školy a hlavní nástěnce ve vestibulu školy.

Inzerát

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme učitele na 1. stupeň, učitele na 2. stupeň kvalifikované na některé z těchto oborů: matematika, fyzika, anglický jazyk, tělesná výchova, ICT. Dále přijmeme speciálního pedagoga. Zároveň přijmeme i učitele do hudebního oboru ZUŠ.

Jste zde: Doma root Oznámení Volby do školské rady